Quy chế tài khoản

QUY CHẾ TÀI KHOẢN

Trước khi sửa dụng các dịch vụ từ https://raovatcantho.net, bạn phải hiểu và đồng ý bằng việc đăng ký tài khoản đã thiết lập một quan hệ hợp đồng dịch vụ thương mại điện tử. Theo đó, bạn có nhu cầu sử dụng các dịch vụ đăng tin và các dịch vụ khác mà RaoVatCanTho.Net cung cấp trên website.

1. Đăng ký tài khoản trên website

– Để có thể sử dụng các tinh năng, bạn phải tạo Tài khoản trên website.

– Khi tạo tài khoản bạn phải đồng ý cung cấp một cách chính xác và đầy đủ thông tin được yêu cầu (Dữ liệu tài khoản).

– Nếu bạn cung cấp thông tin của bất kỳ bên thứ ba nào cho RaoVatCanTho.Net, chúng tôi có quyền tin rằng bạn đã đạt được sự thỏa thuận cần thiết từ bên thứ ba đó để chia sẻ và chuyển giao thông tin của họ cho chúng tôi.

2. Bảo vệ tài khoản

– Để sử dụng và bảo vệ Tài khoản, bạn phải cung cấp một số điện thoại và Mật khẩu (Dữ liệu đăng ký) để bảo vệ tài khoản.

– Bạn phải có trách nhiệm bảo vệ và giữ bí mật Mật khẩu này, chúng tôi không có bất kỳ trách nhiệm liên quan đến hoặc phát sinh từ việc Mật khẩu của bạn bị mất mát và bên thứ ba nào khác biết đến Mật khẩu của bạn.

– Nếu bạn chia sẻ tài khoản của mình đối với bất kỳ bên nào khác thì bạn sẽ tự chịu mọi trách nhiệm về tất cả các hành động được thực hiện và hậu quả dưới tên Tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ hành động của bạn.

– Hành vi sử dụng dữ liệu đăng ký của người khác mà không được thực hiện dưới sự đồng ý hoặc khi có sự quan sát của người sở hữu Tài khoản được coi là trái phép.

– Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại bạn gây ra do việc sử dụng trái phép tài khoản của người khác, bạn có thể phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại của chúng tôi hoặc của những người khác nếu sử dụng trái phép Tài khoản.

– Bạn phải thông báo ngay lập tức cho chúng tôi nếu phát hiện hoặc nghi ngờ việc có người truy cập trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật vào Dữ liệu tài khoản hoặc Dữ liệu đăng ký của bạn.

3. Chấm dứt hoạt động của Tài khoản

a. Trường hợp chấm dứt Tài khoản của bạn

– Chúng tôi bảo lưu quyền chấm dứt vĩnh viễn hoặc chấm dứt tạm thời hoạt động của Tài khoản nếu bạn được xác định đã vi phạm Quy chế tài khoản, Quy chế hoạt động, Quy định đăng tin hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

– Chúng tôi có quyền quyết định Tài khoản đó có vi phạm Quy chế tài khoản, Quy chế hoạt động, Quy định đăng tin hoặc có hành vi ảnh hưởng đến hoạt động của chúng tôi hay không dựa trên những quy định mà chúng tôi đã công khai website hoặc khi có căn cứ cho rằng Tài khoản đó có hành vi vi phạm pháp luật. Thời điểm chấm dứt Tài khoản là khi RaoVatCanTho.net gửi email cho bạn về việc chấm dứt Tài khoản.

b. Trường hợp bạn muốn chấm dứt Tài khoản

– Bạn có thể yêu cầu chấm dứt Tài khoản bằng cách sử dụng công cụ trực tuyến hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua các kênh:

4. Quy định khác

– Bạn có thể thay đổi Dữ liệu tài khoản bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập trang Thông tin cá nhân.

– Các thông tin khác bạn liên hệ với trực tiệp với chúng tôi.

 

Giá: 0
3 ngày trước 26